Naše služby

Ponúkame širokú škálu geodetických služieb:

 • Geometrické plány
 • Porealizačné zameranie stavieb ku kolaudačnému konaniu
 • Polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Geodetické zameranie infraštruktúry pre potreby GIS
 • Podklady pre majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností
 • Polohové a výškové osadenie stavieb
 • Kontrolné meranie stavieb
 • Zameranie záujmového územia pre výpočet kubatúr
 • Zameranie vodných tokov pre tvorbu pozdĺžnych a priečnych profilov
 • Práce v investičnej výstavbe
 • Tvorba Registra obnovenej evidencii pozemkov
 • Projekty pozemkových úprav
 • Tvorba databáz údajov pre záujmové územie

Ozvite sa nám

E-mail
Adresa

Komenského 10C

Banská Bystrica

Telefón