Geopoz, s.r.o

Naša spoločnosť poskytuje geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie zákazníkom z celého Slovenska.

  • Vyhotovovanie geometrických plánov
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov
  • Polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii
  • Porealizačné zameranie stavieb ku kolaudačnému konaniu
  • Rôzne geodetické zamerania

Náš tím


Ing. Bugár Tibor
, konateľ spoločnosti, absolvent SVŠT, odbor GaK, 26 rokov odb. praxe držiteľ oprávnenia na overovanie vybraných geod. činností uvedené v par.6 písm. a,b,c,d,e, zákona NR SR č.215/1995 Z.z., oprávnený overovať proj. práce v odbore PÚ podľa par.25 ods.1 zák.330/1991 Zb.
E-mail: bugar@geopoz.sk

Ing. Bugárová Marta, samostatný geodet, absolventka SVŠT, odbor GaK, 26 rokov odb. praxe, oprávnená overovať proj. práce v odbore PÚ podľa par.25 ods.1 zák.330/1991 Zb.
E-mail: bugarova@geopoz.sk

Ing. Oravec Juraj , absolvent STU, odbor GaK, 7 rokov odb. praxe.
E-mail: oravec@geopoz.sk

Delina Vladimír , absolvent SPŠ, odbor GaK, 25 rokov odb. praxe.
E-mail: delina@geopoz.sk