Geopoz, s.r.o

Spoločnosť poskytuje geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie zákazníkom z celého Slovenska.

  • Vyhotovovanie geometrických plánov
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov
  • Polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii
  • Porealizačné zameranie stavieb ku kolaudačnému konaniu
  • Geodetické zamerania

História

Vznik spoločnosti sa datuje od 28.1. 1990, kedy bol vydaný živnostenský list na fyzickú osobu. Dňa 1.9. 1992 došlo k oddeleniu spoločníkov a rozdeleniu nadobudnutých základných prostriedkov a výlučným vlastníkom sa stal Ing. Tibor Bugár.

Transformácia na spoločnosť s ručením obmedzením nastala ku dňu 1.1. 1996 a spoločnosť sa stala platcom DPH. Od 1.2. 2010 nastala zmena sídla do vlastných priestorov na Komenského ul. č. 10C. Priemerný počet zamestnancov od r. 1992 po r. 2010 bol 8. V súčasnosti pracuje v spoločnosti 6 zamestnancov.

Prístrojové vybavenie

Zodpovední pracovníci


Ing. Bugár Tibor
- konateľ spoločnosti, absolvent SVŠT, odbor GaK, 38 rokov odbornej praxe, držiteľ oprávnenia na overovanie vybraných geod. činností uvedené v par.6 písm. a,b,c,d,e, zákona NR SR č.215/1995 Z.z.
E-mail: bugar@geopoz.sk

Ing. Bugárová Marta - samostatný geodet, absolventka SVŠT, odbor GaK, 38 rokov odbornej praxe, oprávnená overovať proj. práce v odbore PÚ podľa par.25 ods.1 zák.330/1991 Zb.
E-mail: bugarova@geopoz.sk

Ing. Oravec Juraj - absolvent STU, odbor GaK, 18 rokov odb. praxe, držiteľ oprávnenia na overovanie vybraných geod. činností uvedené v par.6 písm. a,b,c,d,e, zákona NR SR č.215/1995 Z.z.
E-mail: oravec@geopoz.sk

Delina Vladimír - absolvent SPŠ, odbor GaK, 33 rokov odbornej praxe v spracovávaní GP a majetkoprávneho vysporiadania pozemkov.
E-mail: delina@geopoz.sk